LNAGRO

THUIS IN HET BUITENGEBIED

Wij weten wat er speelt!

In het buitengebied doen zich versneld verschillende ontwikkelingen voor zoals: vrijkomende agrarische bebouwing, digitalisering, de nieuwe Omgevingswet, energietransitie, stoppende agrariërs, vergrijzing, de asbestproblematiek, natuurontwikkeling, ondermijning etc.

Deze ontwikkelingen hebben allemaal hun eigen invloed op het buitengebied en uw woon- en werksituatie, maar kunnen niet los gezien worden van elkaar.  In het streven naar een Vitaal Platteland zijn dit dan ook allerlei onderliggende factoren die in elkaar grijpen.

LNAGRO

THUIS IN HET BUITENGEBIED

Geen enkele locatie en bewoner is gelijk.

Iedere bewoner/ondernemer heeft eigen vragen op het gebied van energiebesparing, zonnepanelen (SDE), leegstaande gebouwen, functieverandering, asbest, sloop, verbouw, nieuwbouw, woningsplitsing  etc.

En het kan veel verschil maken in welke gemeente u woont. Elke gemeente heeft haar eigen “spelregels” vastgelegd in haar eigen bestemmingsplan en beleidsnota’s.

Het komt dus aan op ‘maatwerk” op zowel  persoonlijk – als locatieniveau.  Maatwerk is alleen maar mogelijk wanneer uw eigen situatie op al die aspecten integraal beoordeeld en besproken kan worden. 

Een asbestdak geeft altijd stof voor een goed gesprek!

DESKUNDIG ADVIES

+40 JAAR ERVARING

THUIS IN BUITENGEBIED

MAATWERK DOOR LNAGRO

Wij leveren maatwerk vanuit onze eigen achtergrond, kennis en ervaring. Deze ervaring is de afgelopen 3 jaar enorm versterkt door het voeren van 850 keukentafelgesprekken met agrarische ondernemers, particulieren en gestopte ondernemers in het buitengebied van de verschillende gemeenten in de Achterhoek. Deze gesprekken met al die verschillende erfeigenaren hebben we gevoerd in opdracht van de Regio Achterhoek binnen het project van de Asbesttrein dat in 2021 afgerond wordt. Komende jaren zijn wij vanuit de Stichting Ruimtevitaal-regisseurs nauw betrokken bij allerlei ontwikkelingen in het buitengebied, waaronder het project “Werken aan toekomstgerichte erven Achterhoek”= WATEA.

Kortom, we weten wat er speelt in het buitengebied en op uw locatie. Gemeentegrenzen spelen hierbij nog steeds een belangrijke rol. We kennen de verschillen in spelregels tussen de gemeenten en weten waar de mogelijke kansen liggen. Samen met u als erfeigenaar zoeken- en vinden we de oplossingsrichtingen c.q. meest handige weg om uw wensen en ideeën te kunnen realiseren.

De uitdaging is om samen met u te werken aan de door u gewenste ‘toekomstbestendige’ locatie.

maatwerk lnagro

WILT U MEER WETEN?
Maak dan vrijblijvend een AFSPRAAK met ons

Copyright © 2020 | LNAGRO | Ontwikkeling door DC Marketing