Nieuw beleid woningsplitsingen Oost Gelre!

22 december 2021
Meer ruimte voor het splitsen van woningen in het buitengebied

Op 14 december 2021 heeft de gemeenteraad van Oost Gelre nieuw beleid vastgesteld voor woningsplitsingen. Het nieuwe beleid biedt meer ruimte voor het splitsen van woningen in het buitengebied. Woningsplitsen is een nuttige manier om de woningvoorraad uit te breiden en het aanbod beter aan te laten sluiten op de vraag. Daarbij gaat het om het vergroten van het aanbod levensloopbestendige woningen en betaalbaardere woningen in het buitengebied.

Het nieuwe beleid stelt de volgende eisen aan woningsplitsingen:

1. Met woningsplitsing mag in een bestaande woning 1 keer maximaal 1 extra woning worden gerealiseerd voor de huisvesting van 1 huishouden. Na splitsing zijn er dan 2 zelfstandige woningen, elk voor de huisvesting van 1 huishouden.

2. De woning is gelegen in het buitengebied en heeft een minimale inhoud van 600 m3. De maximale gezamenlijke inhoud van de na splitsing aanwezige woningen bedraagt 850 m3. De woningen hebben een minimale bruto vloeroppervlakte van 55 m2.

3. Het splitsen van het pand in 2 zelfstandige woningen leidt niet tot belemmering of aantasting van bestaande functies en waarden in de omgeving. Ook moet er sprake zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Dit betekent dat voldaan wordt aan richtafstanden en normen aangaande het milieu (geluid, geur, externe veiligheid, natuur, bodem).

4. Nieuwbouw mag onder voorwaarden, zoals genoemd in het eerder vastgestelde “Beleid uitgangspunten herbouw boerderijen buitengebied”. Bij nieuwbouw moet er ook sprake zijn van aaneengebouwde woningen.

5. Bij splitsing van een bedrijfswoning moet van beide woningen een bewoner werkzaam zijn in het bedrijf.

6. Als sprake is van splitsing van een monumentaal pand, dan moet duidelijk zijn dat de splitsing niet ten koste gaat van de waarden van het monument.

7. Voldaan wordt aan de van toepassing zijnde voorschriften uit het Bouwbesluit om te zorgen dat een woning veilig, gezond, bruikbaar en energiezuinig is.

8. Ten minste één van de 2 zelfstandige woningen die na splitsing ontstaat is levensloopbestendig. Dat wil zeggen dat alle voorzieningen bereikbaar zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Indien uit een bouwtechnische onderbouwing blijkt dat een levensloopbestendige inrichting van geen van beide woningen mogelijk is, wordt ontheffing van deze voorwaarde verleend.

9. De na splitsing ontstane woningen hebben gezamenlijk recht op maximaal 150 m2 aan bijbehorende bouwwerken. De mogelijkheden voor vergunningsvrij bouwen blijven uiteraard gelden.

10. De woningsplitsing draagt bij aan de versterking van het omliggende landschap. Dit moet blijken uit een door de gemeente goedgekeurd (samenhangend) erf- en landschappelijk inrichtingsplan. Daarbij moet ook aandacht zijn voor een natuurinclusieve en klimaatadaptieve inrichting van erf en bebouwing, en de positie en verdeling van bijbehorende bouwwerken. Het erfinrichtingsplan moet uitgevoerd zijn binnen 1 jaar nadat de extra woning door middel van woningsplitsing gereed is. Het erfinrichtingsplan moet nadien ook in stand blijven.

11. Parkeren moet worden opgevangen op eigen terrein.

Wens (geen eis):

12. De splitsing van het pand in 2 zelfstandige woningen gaat gepaard met een verduurzaming van het gehele gebouw (bestaande woning en nieuwe woning) naar minimaal energielabel B.

Indienen verzoek tot woningsplitsing

Bent u huiseigenaar en heeft u interesse in het splitsen van uw woning naar 2 woningen? Dan kunt u tot en met 31 januari 2022 een principeverzoek doen via het e-mailadres ro@oostgelre.nl(link stuurt een e-mail). De ingekomen verzoeken toetsen we aan het nieuwe beleid. Is uw verzoek in overeenstemming met het beleid? Dan werkt de gemeente mee aan woningsplitsing. We brengen hiervoor een bestemmingsplan in procedure met meerdere woningsplitsingen. Na vaststelling van het bestemmingsplan kunt u een omgevingsvergunningaanvraag indienen voor het daadwerkelijk splitsen van de woning.

Verzoeken die na 31 januari 2022 worden ingediend en in overeenstemming zijn met het beleid, kunnen mogelijk worden gemaakt met een aanvraag omgevingsvergunning waarbij de uitgebreide afwijkingsprocedure van het bestemmingsplan wordt gevoerd.

Kosten

  • De kosten voor de bestemmingsplanprocedure bedragen € 3.438,50 (artikel 2.6.1.1 en 2.6.3 Tarieventabel leges 2022).
  • De kosten voor de afwijkingsprocedure van het bestemmingsplan bedragen € 5.408,00 (artikel 2.3.4.4.2 Tarieventabel leges 2022).

In beide gevallen komen daar de legeskosten voor de aanvraag omgevingsvergunning nog bij. De hoogte daarvan is afhankelijk van de aanneemsom van de (ver)bouw.

Lees ook